Luźna sztuka fotografii

Zdjęcie, uchwycenie momentu, miejsca i czasu. Technologia pomaga smartfon, kompakt, lustrzanka. Utrwalone chwile zostają...

OpendID
Cancel

Home / Regulamin

Regulamin Właściciel serwisu zobowiązuje wszystkich użytkowników do przeczytania oraz zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU) przed dokonaniem wpisu lub zamieszczeniem komentarza. Niniejsze warunki zostały opublikowane 15.06.2016 r. i obowiązują od 16.06.2016 r.. Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://elsf.pl/
 2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod adresem e-mail dostępnym w stopce strony
 3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy właścicielem serwisu a użytkownikiem serwisu.
 3. Możliwość dodawania wpisów w serwisie posiada tylko użytkownik w pełni akceptujący regulamin
 4. Możliwość przeglądania zawartości serwisu posiada tylko użytkownik w pełni akceptujący regulamin
 5. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie z uwzględnieniem treści, które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp..
 7. Zakazane jest podawanie w tytułach oraz opisach wpisów i komentarzy jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych personalnych, innych niż bezpośredni użytkownik serwisu
 8. Dodawanie linków do stron internetowych oraz podobne czynności co umożliwia niniejszy serwis jest możliwe wyłącznie po akceptacji przez administratora
 9. Zakazane jest wykorzystywanie wpisów lub innych źródeł informacji dostępnych w serwisie do promocji lub reklamy innych stron internetowych bez akceptacji administratora
 10. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności wpisu lub komentarza z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli wpis lub komentarz nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie to administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu lub komentarza z serwisu.
Art. 3 WARUNKI ZAMIESZCZANIA WPISÓW I KOMENTARZY W SERWISIE
 1. Poprzez dodanie wpisu lub komentarza użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie, tekst, które są elementem wpisu lub komentarza są wyłącznie jego opinią, przedstawiają one poglądy i przekonania, osoby która jest autorem wpisu lub komentarza.
 2. Użytkownik serwisu oświadcza, że zamieszczane treści we wpisie lub komentarzu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, majątkowych lub osobistych. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach wpisu lub komentarza materiałów w każdej zamieszczonej formie. Dopuszczalne jest zamieszczanie treści objętych prawem autorskim tj. : wierszy, tłumaczeń, cytatów, zdjęć, filmów na prawach cytatu, bądź w celach edukacyjnych.
Art. 4 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 1204 ze zm. ).
 3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznie do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Rejestrując się w serwisie www.elsf.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator serwisu nie może udostępniać danych osobowych, w tym szczegółowych informacji o płatności (numer telefonu, adres e-mail, dane personalne etc.) osobom trzecim, nie związanym bezpośrednio z serwisem www.elsf.pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego podczas rejestracji adresu e-mail do przesyłania drogą elektroniczną wiadomości reklamowych powiązanych bezpośredno z niniejszym serwisem jak i serwisami partnerskimi. Każdy użytkownik ma jednak prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie wysyłania wiadomości reklamowych. Wiadomości przyjmujemy w formie elektornicznej.
Art. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.
 4. Administrator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone w serwisie www.elsf.pl mogą być fikcyjne.
 5. Administrator nie odpowiada za brak nawiązania kontaktu z innymi autorami wpisów i komentarzy w serwisie www.elsf.pl, ponieważ nie ma to na wpływu.
Art. 6 REKLAMACJE
 1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: .
 2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail z którego dotarła reklamacja.
Art. 7 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Jeżeli powyższe zasady są dla Ciebie sprzeczne to uprzejmie prosimy o opuszczenie serwisu.
 2. Jeżeli korzystasz z serwisu www.elsf.pl, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.

Administrator